Chemie krokem - 1.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
1.lekce - Vzorec, náboj, oxidační číslo, předpony, koncovky
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Chemický vzorec se skládá ze značek prvků, indexů a dalších znaků (závorek, teček).
Například vzorec dihydrátu vápenatého je     CaSO4.2H2O
Názvosloví anorganických sloučenin vychází z oxidačního čísla prvku.
Oxidační číslo prvku je rovno náboji skutečnému nebo pomyslnému (který by vznikl na atomu prvku, kdyby elektrony každé vazby vycházející z tohoto atomu byly přiděleny elektronegativnějšímu atomu).
Ox.číslo se označuje římskou číslicí se znaménkem (je-li záporné) vpravo nahoře u značky prvku , např S-II
Počet nábojů iontů se udává arabskými číslicemi se znaménkem náboje, tedy např. Al3+ , O2-

Určení oxidačního čísla:
Volný atom nebo atom v molekule prvku má oxidační číslo 0 (např. O2 , P4 )
Jednojaderný ion má oxidační číslo rovné náboji (např Al3+ má oxidační číslo +III)
Některé prvky mají ve většině sloučenin stejná oxidační čísla.
vodík má oxidační číslo I (pouze v hydridech kovů má -I , např. LiH , CaH2 )
kyslík má oxidační číslo -II (pouze v peroxidech má -I , např. H2O2 , Na2O2 nebo superoxidech a fluoridu kyslíku OF2)
fluor má oxidační číslo -I
alkalické kovy (s1 prvky) mají oxidační číslo I
kovy alkalických zemin (s2 prvky) mají oxidační číslo II
víceatomových částic (molekul, iontů) se pro určení ox.čísla vazebné elektrony přidělí atomu s větší elektronegativitou
součet oxidačních čísel všech atomů prvků obsažených v elektroneutrální molekule je roven nule.
  Příklad: H2SO4 --> oxidační čísla prvků HI , SVI , O-II --> součet ox.čísel 2.I + 1.VI + 4.(-II) = 0
součet oxidačních čísel všech atomů prvků obsažených ve víceatomovém iontu je roven počtu elementárních nábojů
  Příklad: PO43- --> oxidační čísla prvků PV , O-II --> součet ox.čísel 1.V + 4.(-II) = -3
maximální kladné ox.číslo prvku ve sloučenině je (u většiny prvků) rovno číslu skupiny period.soustavy, ve které se nachází

(1)(2)


(3)

(4)

Příklad1: Určete oxidační čísla prvků ve sloučenině H2SiO3.
= Vodík má v této sloučenině (není to hydrid kovu) podle (1) oxidační číslo I --> HI
Kyslík má podle (1) oxidační číslo -II --> O-II (není to peroxid , nemá skupinu O-O )
Pro oxidační číslo Si - označme ho x - platí podle (3) :
2.I + x + 3.(-II) = 0
Odsud dostáváme po vyjádření x:
x = 6 - 2 = 4
Výsledek:    Křemík má v této sloučenině ox.číslo +4 --> SiIV

Příklad2: Určete oxidační čísla prvků v aniontu CrO42-.
= Kyslík má podle (1) oxidační číslo -II --> O-II (není to peroxid , nemá skupinu O-O )
Pro oxidační číslo Cr - označme ho x - platí podle (3) :
x + 4.(-II) = -2
Odsud dostáváme po vyjádření x:
x = - 2 + 8 = 6
Výsledek:    Chrom má v tomto aniontu ox.číslo +6 --> CrVI

Oxidační číslo určuje název sloučeniny.
Záporné ox.číslo prvku vyjadřuje zakončení -id , připojené ke kmenu latinského názvu prvku (bez ohledu na velikost náboje). Například Br-I --> bromid , O-II --> oxid , N-III --> nitrid , C-IV --> karbid ). Tuto koncovku mají i některé anionty - hydroxid, peroxid, azid, kyanid apod.
Nulové ox.číslo prvku vyjadřuje první nebo druhý pád názvu prvku ve sloučenině. Například Ni(CO)4 nazýváme tetrakarbonylnikl nebo tetrakarbonyl niklu.
Kladné ox.číslo prvku vyjadřuje osm názvoslovných zakončení:
Oxidační číslo kation, oxid kyselina anion, sůl
I -ný -ná -nan
II -natý -natá -natan
III -itý -itá -itan
IV -ičitý -ičitá -ičitan
V -ičný, -ečný -ičná, -ečná -ičnan, -ečnan
VI -ový -ová -an
VII -istý -istá -istan
VIII -ičelý -ičelá -ičelan

Pro vyjádření počtu se používají tyto číslovkové předpony:
počet - předpona
1 mono- 2 di- 3 tri- 4 tetra- 5 penta- 6 hexa- 7 hepta- 8 okta- 9 nona- 10 deka-
11 undeka- 12 dodeka- 13 trideka- 14 tetradeka- ... 20 ikosa-

Počet složitějších víceatomových částic se vyjadřuje násobnou číslovkovou předponou:
předpona význam
bis dvakrát
tris třikrát
tetrakis čtyřikrát
pentakis pětkrát
hexakis šestkrát
atd.
(5)(6)(7)

Názvy anorganických sloučenin můžou být triviální, které mají historický původ a nevyjadřují chemické složení látky (např. soda, čpavek, kys.solná) nebo racionální, vycházející z přesných pravidel. Racionální název se skládá z podstatného a přídavného jména.
Podstané jméno udává druh chem.sloučeniny a je odvozeno od elektronegativní části (oxid, hydroxid, kyselina, síran).
Přídavné jméno charakterizuje elektropositivní část sloučeniny a jeho zakončení vyjadřuje oxidační číslo (vápenatý, hlinitý, křemičitý).
V názvu se dodržuje pořadí - podstatné jméno + přídavné jméno, ve vzorci jsou značky prvků opačně:
chlorid draselný ... KCl


(8)B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Určete oxidační čísla prvků ve sloučenině NaClO3
      


Příklad 2:    Určete oxidační čísla prvků v iontu HPO3-II
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) NaFeO2, K2Fe(SO4)2 b) BaFeO4, K2MnO4 c) Ag2SO4, K4[Fe(CN)6] d) Na2CrO4, Ti(SO4)2
AHelp Výsledek
2Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HClO b) H3PO3 c) H5IO6 d) H2SO3 ?BHelp Výsledek
3Jaké je oxidační číslo atomu dusíku v kationtu NH4+ ?CHelp Výsledek
4Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H4P2O7 b) H3BO3 c) H4SiO4 d) HClO4 ?BHelp Výsledek
5Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku v kationtu H3O+ ?CHelp Výsledek
6Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HBrO b) H2SiO3 c) HClO2 d) HNO2 ?BHelp Výsledek
7Jaké je oxidační číslo atomu vodíku ve sloučenině CaH2 ?CHelp Výsledek
8Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H2N2O2 b) HBrO4 c) HClO2 d) H3PO4 ?BHelp Výsledek
9Jaké je oxidační číslo atomu sodíku ve sloučenině Na2O2 ?CHelp Výsledek
10Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HBrO b) H2SiO3 c) HClO2 d) HNO2 ?BHelp Výsledek
11Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu BrO2-?BHelp Výsledek
12Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku ve sloučenině Ca(OH)2 ?CHelp Výsledek
13Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H3BO3 b) H2SiO3 c) HBrO3 d) H3PO2 ?BHelp Výsledek
14Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO-?BHelp Výsledek
15Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) K2Cr2O7, K2MnO4 b) KMnO4, K4Fe[(CN)6] c) ZnCl2, Hg2Cl2 d) (NH4)2Fe(SO4)2, Co2O3
AHelp Výsledek
16Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HPO22-?BHelp Výsledek
17Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO2-?BHelp Výsledek
18Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) NaFeO2, K2Fe(SO4)2 b) BaFeO4, K2MnO4 c) Ag2SO4, K4[Fe(CN)6] d) Na2CrO4, Ti(SO4)2
AHelp Výsledek
19Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu ClO4-?BHelp Výsledek
20Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu Cr2O72-?BHelp Výsledek
21Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) TiO2, K3[Fe(CN)6] b) K2MnO4, Cr2O3 c) HgCl2, AgNO3 d) Au2Cl6, HAuCl4
AHelp Výsledek
22Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HSO3-?BHelp Výsledek
23Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu H2I2O72-?BHelp Výsledek
24Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) Zn(OH)2, K3[Fe(CN)6)] b) Na2Cr2O7, CrO3 c) (NH4)3[CoCl6], Na2CrO4 d) CuCl2, Hg2Cl2
AHelp Výsledek
25Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HMnO4-?BHelp Výsledek
26Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu IO4-?BHelp Výsledek
27Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) ZnO, K2MnO4 b) FeCl3, Na3[CoCl6] c) Hg2Cl2, NiSO4 d) K2Fe(SO4)2, Cr2O3
AHelp Výsledek
28Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) NaFeO2, K2Fe(SO4)2 b) BaFeO4, K2MnO4 c) Ag2SO4, K4[Fe(CN)6] d) Na2CrO4, Ti(SO4)2
AHelp Výsledek
29Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HClO b) H3PO3 c) H5IO6 d) H2SO3 ?BHelp Výsledek
30Jaké je oxidační číslo atomu dusíku v kationtu NH4+ ?CHelp Výsledek
31Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H4P2O7 b) H3BO3 c) H4SiO4 d) HClO4 ?BHelp Výsledek
32Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku v kationtu H3O+ ?CHelp Výsledek
33Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HBrO b) H2SiO3 c) HClO2 d) HNO2 ?BHelp Výsledek
34Jaké je oxidační číslo atomu vodíku ve sloučenině CaH2 ?CHelp Výsledek
35Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H2N2O2 b) HBrO4 c) HClO2 d) H3PO4 ?BHelp Výsledek
36Jaké je oxidační číslo atomu sodíku ve sloučenině Na2O2 ?CHelp Výsledek
37Kde má kyselinotvotný prvek nejvyšší oxidační číslo a) HBrO b) H2SiO3 c) HClO2 d) HNO2 ?BHelp Výsledek
38Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu BrO2-?BHelp Výsledek
39Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku ve sloučenině Ca(OH)2 ?CHelp Výsledek
40Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H3BO3 b) H2SiO3 c) HBrO3 d) H3PO2 ?BHelp Výsledek
41Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO-?BHelp Výsledek
42Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) K2Cr2O7, K2MnO4 b) KMnO4, K4Fe[(CN)6] c) ZnCl2, Hg2Cl2 d) (NH4)2Fe(SO4)2, Co2O3
AHelp Výsledek
43Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HPO22-?BHelp Výsledek
44Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO2-?BHelp Výsledek
45Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) NaFeO2, K2Fe(SO4)2 b) BaFeO4, K2MnO4 c) Ag2SO4, K4[Fe(CN)6] d) Na2CrO4, Ti(SO4)2
AHelp Výsledek
46Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu ClO4-?BHelp Výsledek
47Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu Cr2O72-?BHelp Výsledek
48Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) TiO2, K3[Fe(CN)6] b) K2MnO4, Cr2O3 c) HgCl2, AgNO3 d) Au2Cl6, HAuCl4
AHelp Výsledek
49Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HSO3-?BHelp Výsledek
50Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu H2I2O72-?BHelp Výsledek
51Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) Zn(OH)2, K3[Fe(CN)6)] b) Na2Cr2O7, CrO3 c) (NH4)3[CoCl6], Na2CrO4 d) CuCl2, Hg2Cl2
AHelp Výsledek
52Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HMnO4-?BHelp Výsledek
53Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu IO4-?BHelp Výsledek
54Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) ZnO, K2MnO4 b) FeCl3, Na3[CoCl6] c) Hg2Cl2, NiSO4 d) K2Fe(SO4)2, Cr2O3
AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!