Chemie krokem - 6.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
6.lekce - Kationty a anionty
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Jednoatomový kation má název vytvořen z názvu prvku a zakončení odpovídajícího oxidačnímu číslu.
Příklady:
Název Vzorec Název Vzorec
kation sodný Na+ kation arseničný As5+
kation zinečnatý Zn2+ kation wolframový W6+
kation železitý Fe3+ kation manganistý Mn7+
kation olovičitý Pb4+ kation rutheničelý Ru8+

Víceatomový kation je většinou tvořen prvkem se záporným ox.číslem odpovídajícím postavení ve skupině periodické soustavy a odpovídajícím počtem vodíků s ox.číselm +I, aby celkové ox.číslo kationtu bylo +I. Název tohoto kationtu se skláda z latinského názvu prvku a zakončení -oniový kation popř. pouze -onium
Např. kation sulfoniový (sulfonium) má vzorec SH3+
(24)


(25)

Příklad1: Jaký vzorec má kation fosfoniový (fosfonium)?
= Fosfor je v V. skupině, je v ox.čísle -III (může přijmout max.3 elektrony do oktetu). Napíšeme          P-III
Vodík má ox.číslo +I a je jich tolik, aby výsledné ox.číslo kationtu bylo +I, tedy čtyři. Přpíšeme H4    P-IIIH+I4
Výsledek:    kation fosfoniový (fosfonium) má vzorec PH4+

Příklad2: Určete název kationtu H3O+
= V kationtu H3O+ má vodík ox.číslo +I        H+I3O+
a kyslík musí mít ox.číslo -II (aby celkové ox.číslo bylo +I). Složení odpovídá -oniovému iontu (kyslík je v VI.sk, ox.číslo tedy -II). Vezmeme základ názvu kyslíku ox.. a dostáváme název oxoniový kation (oxonium).
Výsledek:    H3O+ se nazývá oxoniový kation (oxonium).

Vyjímku z tohoto pravidla tvoří kation NH4+ , který se nazývá amonný kation (amonium). (26)

Jednoatomový anion (i některé víceatomové) má název vytvořen z latinského názvu prvku s koncovkou -id nebo -idový anion. Záporný náboj aniontu je dán postavením prvku ve skupině periodické soustavy (přesněji rozdílem 8 - číslo skupiny, tj. počtem scházejících elektronů do el.oktetu).
Např. bromidový anion (bromid) má vzorec Br-

(27)

Příklad3: Jaký vzorec má anion nitridový (nitrid)?.
= Nitr(idový) je základ z názvu dusíku:                       N
Dusík je v V. skupině, anion má náboj -3 (8-V):   N-3
Výsledek:    Nitridový anion má vzorec N-3

Příklad4: Určete název aniontu S-2
= Síra má základ latinského názvu sulf
Síra je ze VI.skupiny, zápor.náboj 8-VI = 2 odpovídá pravidlu (27).
Použijeme koncovku -idový anion a dostáváme:
Výsledek:    S-2 se nazývá sulfidový anion (sulfid)

Víceatomové anionty, které mají také koncovkou -id nebo -idový anion, jsou například:

Název Vzorec Název Vzorec
anion hydroxidový OH- anion hydrogensulfidový HS-
anion kyanidový CN- anion hydrogenfluoridový HF2-
anion peroxidový O22- anion hyperoxidový O2-
anion azidový N3- anion hydrazidový N2H4-
anion disulfidový S22- anion trijodidový J3-

(28)

Anionty oxokyselin mají název vytvořený z názvu kyselinotvorného prvku se zakončením odpovídajícím ox.číslu tohoto prvku.
Získáme ho z názvu oxidu oddtžením koncovky (u ox.čísla 6 -ová) a nahrazením koncovkou -anový.

Oxidační číslo anion kyselina
-I -nanový -ná
-II -natanový -natá
-III -itanový -itá
-IV -ičitanový -ičitá
-V -ičnanový, -ečnanový -ičná, -ečná
-VI -anový -ová
-VII -istanový -istá
-VIII -ičelanový -ičelá
Např. anion dusičnanový ... NO3-
Vzorec odvodíme z odpovídající kyseliny odtržením vodíků. Kolik vodíků oddělíme, takový náboj nese výsledný anion.
Název odpovídající kyseliny získáme odtržením koncovky -anový z názvu aniontu a přidáním koncovky nebo -ová.
Např. anion síranový ... kys.sírová H2SO4 ---> SO42-

(29)

Příklad5: Určete název aniontu ClO2-
= Ze značek prvků odvodíme základ názvu - anion chlor... a koncovku určíme podle ox.čísla chloru.
Kyslík má ox.číslo -II a pro ox.číslo chloru (označme ho x) platí: [ClxO-II2]-
x + 2.(-II) = -1
x = 3 a koncovka bude -itanový (oxid -itý , odtrhneme -ý a nahradíme -anový)
Výsledek:    ClO3- se anion chloritanový

Příklad6: Jaký vzorec má anion křemičitanový?
= Nejprve napíšeme vzorec odpovídající kyseliny. Tu dostaneme tak, že koncovku -anový nahradíme koncovkou -á popř. -ová. Tedy kyselina křemičitá (křemičitová se nehodí).
Napíšeme značky prvků HSiO , vyznačíme ox.čísla HISiIVO-II (křemičitá - ox.číslo Si je IV)
Určíme počty vodíků a kyslíků, aby byl součet ox.čísel 0. Vzorec kys.křemičitá je H2SiO3
Nyní odštěpíme dva vodíky a vznikne anion se dvěma zápornými náboji: SiO32-.
Výsledek:    anion křemičitanový má vzorec SiO32-

Hydrogen anionty oxokyselin vzniknou, pokud z původní kyseliny neodštěpíme všechny vodíky. Počet vodíků, které zústávají v aniontu označujeme číselnou předponou hydrogen-, dihydrogen-, trihydrogen- atd. Kolik vodíků oddělíme, takový náboj nese výsledný anion.
Např. anion hydrogenkřemičitanový má vzorec HSiO3-

(30)

Příklad7: Jaký vzorec má anion dihydrogenfosforitanový?
= Nejprve napíšeme vzorec odpovídající kyseliny. Tu dostaneme tak, že koncovku -anový nahradíme koncovkou -á popř. -ová (a vypustíme předponu). Tedy kyselina fosforitá (fosforitová se nehodí).
Napíšeme značky prvků HPO , vyznačíme ox.čísla HIPIIIO-II (fosforitá - ox.číslo P je III)
Určíme počty vodíků a kyslíků, aby byl součet ox.čísel 0. Kyselina musí mít minimálně 3 atomy H (aby po odtržení mohly dva atomy vodíku zůstat - dihydrogen-...)
Vzorec kys.fosforité je H3PO3
Nyní odštěpíme vodík a vznikne anion s jedním záporným nábojem: H2PO3-.
Výsledek:    anion dihydrogenfosforitanový má vzorec H2PO3-

Příklad8: Určete název aniontu H2NO2-
= Určíme ox.čísla jednotlivých prvků. Kyslík má ox.číslo -II , vodí má ox.číslo +I.
Pro ox.číslo dusíku (označme ho x) platí: [H2+INxO-II2]-
2.(+I) + 1.x + 2.(-II) = -1
x = 1 a koncovka bude -nanový (oxid -ný , odtrhneme -ý a nahradíme -anový)
Anion obsahuje dva vodíky, má předponu dihydrogen-.
Výsledek:    H2NO2- se anion dihydrogendusnanový

Anionty odvozené od kyselin s více atomy kyselinotvorného prvku (isopolykyselin), musí obsahovat číselnou předponu udávající jejich počet.
Např. Na2S2O7 je disíran sodný.
(31)

Příklad9: Jaký má vzorec anion trijodičnanový?.
= Nejprve napíšeme vzorec odpovídající kyseliny - kyselina trijodičná.
Napíšeme značky prvků HI3O (protože je v názvu trijodičná , tři atomy jodu ).
Vyznačíme ox.čísla HIIV3O-II (-jodičná - ox.číslo I je V)
Určíme počty vodíků a kyslíků, aby byl součet ox.čísel 0. Kladné ox.číslo jodu a vodíku vyrovnává sudé záporné ox.číslo kyslíku. Proto musí být součet ox.čísel tří atomu jodu (+15) a neznámého počtu vodíků sudý. Pokud není řečeno jinak, vybíráme nejmenší možný vyhovující počet, v našem případě jeden vodík (1+15=16 sudý).
Kyslík již snadno dopočítáme 8.(-II) = -16
Kyselina trijodičná má vzorec HI3O8
Nyní odštepíme vodík a vznikne výsledný anion.
Výsledek:    anion trijodičnanový má vzorec I3O8-

Příklad10: Určete název aniontu H2S3O112-
= Kyslík má ox.číslo -II, vodík má ox.číslo +I.
Ox.číslo síry si označíme x a platí: 2.(+I) + 3.x + 11.(-II) = -2
Odtud x = 6 (-an) a protože jsou síry tři (tri-) a dva vodíky (dihydrogen-)
Výsledek:    H2S3O112- se nazývá dihydrogentrisíranový anion


B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Určete název Pb4+
      


Příklad 2:    Jaký vzorec má anion arsenidový?
      


Příklad 3:    Určete název aniontu MnO4-?
      


Příklad 4:    Jaký vzorec má anion hydrogentrijodistanový?
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1V5+CHelp Výsledek
2anion hydrogensulfidový?BHelp Výsledek
3NO2-BHelp Výsledek
4kation chromitý?CHelp Výsledek
5ClO-BHelp Výsledek
6IO4-BHelp Výsledek
7anion bromidový?CHelp Výsledek
8anion siřičitanový?BHelp Výsledek
9anion chromanový?BHelp Výsledek
10kation kademnatý?CHelp Výsledek
11SH3+BHelp Výsledek
12NH4+BHelp Výsledek
13F-CHelp Výsledek
14kation oxoniový?BHelp Výsledek
15kation fosfoniový?BHelp Výsledek
16Cl-CHelp Výsledek
17anion hydrogenchromanový?BHelp Výsledek
18anion hydrogenjodistanový?BHelp Výsledek
19S2-CHelp Výsledek
20I3O11-BHelp Výsledek
21Br2O54-BHelp Výsledek
22O22-CHelp Výsledek
23anion jodnanový?BHelp Výsledek
24anion chlorečnanový?BHelp Výsledek
25CN-CHelp Výsledek
26TiO32-BHelp Výsledek
27anion nitridový?BHelp Výsledek
28anion bromidový?CHelp Výsledek
29anion oxidový?BHelp Výsledek
30SeO32-BHelp Výsledek
31anion hydroxidový?CHelp Výsledek
32PO33-BHelp Výsledek
33FeO42-BHelp Výsledek
34I-CHelp Výsledek
35anion uhličitanový?BHelp Výsledek
36anion bromitanovýBHelp Výsledek
37HSe2O5-AHelp Výsledek
38anion wolframanový?BHelp Výsledek
39BrO4-BHelp Výsledek
40anion dihydrogentribromnatanový?AHelp Výsledek
41AsO43-BHelp Výsledek
42BO2-BHelp Výsledek
43anion trihydrogendifosforečnanový?AHelp Výsledek
44anion mangananový?BHelp Výsledek
45anion arsenitanový?BHelp Výsledek
46anion hydrogentetraboritanový?AHelp Výsledek
47Jaký vzorec má anion chloristanový?BHelp Výsledek
48HCO3-BHelp Výsledek
49anion hydrogentrivanadičnanový?AHelp Výsledek
50HSO4-BHelp Výsledek
51H2PO2-BHelp Výsledek
52HN2O2-AHelp Výsledek
53HPO32-BHelp Výsledek
54H2AsO4-BHelp Výsledek
55anion dihydrogendivanaditanový?AHelp Výsledek
56anion hydrogenantimoničnanový?BHelp Výsledek
57anion hydrogenarsenitanový?BHelp Výsledek
58H3Mo2O8-AHelp Výsledek
59anion dihydrogenvanadičnanový?BHelp Výsledek
60anion didusnanový?BHelp Výsledek
61H3I3O132-AHelp Výsledek
62anion tetraboritanový?BHelp Výsledek
63anion dichromanový?BHelp Výsledek
64Ti4+CHelp Výsledek
65anion disiřičitanový?BHelp Výsledek
66anion difosforečnanový?BHelp Výsledek
67kation lithný?CHelp Výsledek
68Mo6O192-BHelp Výsledek
69Ta2O62-BHelp Výsledek
70H3Cr3O72-AHelp Výsledek
71Cr3O102-BHelp Výsledek
72Cr6+CHelp Výsledek
73V5+CHelp Výsledek
74anion hydrogensulfidový?BHelp Výsledek
75NO2-BHelp Výsledek
76kation chromitý?CHelp Výsledek
77ClO-BHelp Výsledek
78IO4-BHelp Výsledek
79anion bromidový?CHelp Výsledek
80anion siřičitanový?BHelp Výsledek
81anion chromanový?BHelp Výsledek
82kation kademnatý?CHelp Výsledek
83SH3+BHelp Výsledek
84NH4+BHelp Výsledek
85F-CHelp Výsledek
86kation oxoniový?BHelp Výsledek
87kation fosfoniový?BHelp Výsledek
88Cl-CHelp Výsledek
89anion hydrogenchromanový?BHelp Výsledek
90anion hydrogenjodistanový?BHelp Výsledek
91S2-CHelp Výsledek
92I3O11-BHelp Výsledek
93Br2O54-BHelp Výsledek
94O22-CHelp Výsledek
95anion jodnanový?BHelp Výsledek
96anion chlorečnanový?BHelp Výsledek
97CN-CHelp Výsledek
98TiO32-BHelp Výsledek
99anion nitridový?BHelp Výsledek
100anion bromidový?CHelp Výsledek
101anion oxidový?BHelp Výsledek
102SeO32-BHelp Výsledek
103anion hydroxidový?CHelp Výsledek
104PO33-BHelp Výsledek
105FeO42-BHelp Výsledek
106I-CHelp Výsledek
107anion uhličitanový?BHelp Výsledek
108anion bromitanovýBHelp Výsledek
109HSe2O5-AHelp Výsledek
110anion wolframanový?BHelp Výsledek
111BrO4-BHelp Výsledek
112anion dihydrogentribromnatanový?AHelp Výsledek
113AsO43-BHelp Výsledek
114BO2-BHelp Výsledek
115anion trihydrogendifosforečnanový?AHelp Výsledek
116anion mangananový?BHelp Výsledek
117anion arsenitanový?BHelp Výsledek
118anion hydrogentetraboritanový?AHelp Výsledek
119Jaký vzorec má anion chloristanový?BHelp Výsledek
120HCO3-BHelp Výsledek
121anion hydrogentrivanadičnanový?AHelp Výsledek
122HSO4-BHelp Výsledek
123H2PO2-BHelp Výsledek
124HN2O2-AHelp Výsledek
125HPO32-BHelp Výsledek
126H2AsO4-BHelp Výsledek
127anion dihydrogendivanaditanový?AHelp Výsledek
128anion hydrogenantimoničnanový?BHelp Výsledek
129anion hydrogenarsenitanový?BHelp Výsledek
130H3Mo2O8-AHelp Výsledek
131anion dihydrogenvanadičnanový?BHelp Výsledek
132anion didusnanový?BHelp Výsledek
133H3I3O132-AHelp Výsledek
134anion tetraboritanový?BHelp Výsledek
135anion dichromanový?BHelp Výsledek
136Ti4+CHelp Výsledek
137anion disiřičitanový?BHelp Výsledek
138anion difosforečnanový?BHelp Výsledek
139kation lithný?CHelp Výsledek
140Mo6O192-BHelp Výsledek
141Ta2O62-BHelp Výsledek
142H3Cr3O72-AHelp Výsledek
143Cr3O102-BHelp Výsledek
144Cr6+CHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.E.Náhodný test

Otestujte si znalost názvosloví této lekce!F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!