Chemie krokem - 7.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
7.lekce - Soli
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu).
Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější.
Název mají složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu a přídavného jména, které odpovídá názvu kationtu.
Podstané jméno získáme z názvu příslušného aniontu odtržením koncovky -idový a nahrazením koncovkou -id.
Např. bromid železitý - anion bromidový + kation železitý
Při tvorbě vzorce soli, napíšeme nejprve vzorec odpovídajícího aniontu a kationtu a potom použijeme křížové pravidlo. Název odpovídajícího aniontu dostaneme přidáním koncovky -ový k názvu soli.
(32)

Příklad1: Jaký vzorec má hydrogensulfid železitý?
= Odpovídající anion je hydrogensulfidový a kation železitý. Nejprve napíšeme jejich vzorce.
Anion hydrogensulfidový má vzorec HS1-.
Kation železitý má vzorec Fe3+.
Použitím křížového pravidla na    Fe3+ (HS1-) získaváme Fe3+1 (HS1-)3
Výsledek:    hydrogensulfid železitý má vzorec Fe(HS)3

Příklad2: Určete název soli NH4CN
= NH4+ je kation amonný a anion CN- je anion kyanidový.
Odtržením koncovky -idový a přidáním koncovky -id získame podstatné jméno názvu soli - kyanid a přidáme přídavné jméno amonný (z názvu kationtu).
Výsledek:    NH4CN se nazývá kyanid amonný.

Jednoduché soli kyslíkatých kyselin mají název složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu (kyseliny) a přídavného jména, které odpovídá názvu kationtu (nahrazujícího vodík v kyselině).
Podstané jméno získáme z názvu příslušného aniontu odtržením koncovky -anový a nahrazením koncovkou -an.
Oxidační číslo sůl anion kyselina
-I -nan -nanový -ná
-II -natan -natanový -natá
-III -itan -itanový -itá
-IV -ičitan -ičitanový -ičitá
-V -ičnan, -ečnan -ičnanový, -ečnanový -ičná, -ečná
-VI -an -anový -ová
-VII -istan -istanový -istá
-VIII -ičelan -ičelanový -ičelá
Např. Na2SO4 je síran sodný
Při tvorbě vzorce soli, napíšeme nejprve vzorec odpovídajícího aniontu a kationtu a potom použijeme křížové pravidlo. Název odpovídajícího aniontu dostaneme přidáním koncovky -ový k názvu soli.
(33)

Příklad3: Jaký vzorec má chlornan hlinitý?
= Odpovídající anion je chlornanový a kation železitý. Nejprve získáme jejich vzorce.
Anion chlornanový se odvozuje od kyseliny chlorné, která má vzorec HClO (postup odvození v lekci 5).
Odtržením vodíku získáme anion chlornanový    ClO-.
Kation hlinitý má vzorec Al3+ (postup odvození v lekci 6).
Použitím křížového pravidla na    Al3+ (ClO1-) získaváme Al3+1 (ClO1-)3
Výsledek:    chlornan hlinitý má vzorec Al(ClO)3

Příklad4: Určete název soli Ca3(PO4)2
= Nejprve zjistíme ox.čísla prvků v soli.
Ca má ve sloučeninách ox.číslo +II, O má ox.číslo -II a fosfor x. Platí 3.(+II) + 2.x + 8.(-II) = 0
Odtud vychází x=5, fosfor má ox.číslo +V , jde tedy o fosforečnan.
Výsledek:    Ca3(PO4)2 se nazývá fosforečnan vápenatý

Hydrogensoli (kyselé soli) mají nenahrazené atomy vodíku. Jejich počet se udává předponou hydrogen- s číslovkovou předponou (hydrogen, dihydrogen, trihydrogen,..).
(34)

Příklad5: Jaký má vzorec hydrogenfosforečnan amonný?.
= Odpovídající anion je hydrogenfosforečnanový a kation amonný. Nejprve získáme jejich vzorce.
Anion hydrogenfosforečnanový se odvozuje od kyseliny fosforečné (s ponecháním vodíku, proto musí mít aspoň dva vodíky) , která má vzorec H3PO4
Odtržením 2 vodíků získáme anion hydrogenfosforečnanový    HPO42-.
Kation amonný má vzorec NH4+
Použitím křížového pravidla na    NH41+ HPO42- získaváme NH41+2 HPO42-1
Výsledek:    hydrogenfosforečnan amonný má vzorec (NH4)2HPO4

Příklad6: Určete název soli KHCO3
= Draslík má ve sloučeninách vždy ox.číslo +I, jde o kation draselný.
Kyslík má ox.číslo -II , vodík má ox.číslo +I.
Ox.číslo uhlíku označíme x a platí: 1.(+I) + 1.(+I) + 1.x + 3.(-II) = 0
Odtud x = 4 a sůl obsahuje jeden vodík, jde tedy o hydrogenuhličitan.
Výsledek:    KHCO3 se nazývá hydrogenuhličitan draselný

Soli s více atomy kationtu (odvozené od ...hydrogenkyselin, s počtem atomů H větším než minimálním), musí obsahovat číselnou předponu udávající jejich počet.
Např. NaIO4 je jodistan sodný a Na3IO5 se nazývá jodistan trisodný.
(35)

Příklad7: Jaký má vzorec jodistan pentasodný?.
= Odpovídající anion je jodistanový a kation sodný.
Anion jodistanový se odvozuje od kyseliny jodisté, která má ale 5 vodíků (aby mohly být nahrazeny pěti sodíky) - petahydrogenjodisté - vzorec H5IO6
Odtržením 5 vodíků získáme anion jodistanový    IO65-.
Kation sodný má vzorec Na+
Použitím křížového pravidla na    Na1+ IO65- získaváme Na1+5 IO65-1
Výsledek:    jodistan pentasodný má vzorec Na5IO6

Příklad8: Určete název soli K2H2S3O11
= Draslík má ve sloučeninách vždy ox.číslo +I, jde o kation draselný.
Kyslík má ox.číslo -II, vodík má ox.číslo +I.
Ox.číslo síry si označíme x a platí: 2.(+I) + 2.(+I) + 3.x + 11.(-II) = 0
Odtud x = 6 (-an) a protože jsou síry tři (tri-) a dva vodíky (dihydrogen-) , tak se jedná a dihydrogentrisíran.
Výsledek:    K2H2S3O11 se nazývá dihydrogentrisíran didraselný

Podvojné soli obsahují kationty podle zvětšujících se ox.čísel (jsou-li stejné, podle abecedy) a jejich názvy jsou odděleny pomlčkami. (36)

Příklad9: Jaký má vzorec síran draselno-hlinitý?.
= Odpovídající anion je síranový a kation draselný a hlinitý.
Anion síranový je    SO42-.
Kation draselný K+ a hlinitý Al3+, dohromady mají náboj 4+.
Použitím křížového pravidla na    KAl4+ SO42- získaváme KAl4+2 SO42-4    a po zkrácení dvěma KAl4+1 SO42-2
Výsledek:    hydrogenfosforečnan amonný má vzorec KAl(SO4)2

Hydráty (solváty) obsahují v krystalové struktuře vodu (rozpouštědlo). Jejich počet se vyjadřuje číslovkovými předponami (hydrát, dihydrát, trihydrát ... 1/2 molekuly je hemi hydrát). (37)

Příklad10: Určete název soli FeSO4.7H2O.
= Nejprve určíme název FeSO4 ... síran železnatý.
Má 7 molekul kryst.vody, proto heptahydrát.
Výsledek:    FeSO4.7H2O je heptahydrát síranu železnatého

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Jaký vzorec má azid vápenatý?
      


Příklad 2:    Určete název sloučeniny (NH4)2CO3
      


Příklad 3:    Jaký má vzorec trifosforečnan vápenatý?
      


Příklad :    Určete název sloučeniny Fe(HCO3)2
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1KClOCHelp Výsledek
2NH4NO3CHelp Výsledek
3Mg3(PO4)2CHelp Výsledek
4hydrogenfosforečnan hlinitý?BHelp Výsledek
5KHSCHelp Výsledek
6chlornan hořečnatý?CHelp Výsledek
7fosforitan vápenatý?CHelp Výsledek
8hydrogenwolframan sodný?BHelp Výsledek
9dusitan amonný?CHelp Výsledek
10bromičnan měďnatý?CHelp Výsledek
11hydrogensulfid vápenatý?CHelp Výsledek
12dihydrogenvanadičnan amonný?BHelp Výsledek
13Na2SO3CHelp Výsledek
14Ca(NO2)2CHelp Výsledek
15pentahydrát síranu měďnatého?CHelp Výsledek
16Zn(H2PO3)2BHelp Výsledek
17Hg(ClO4)2CHelp Výsledek
18Mg3(PO4)2CHelp Výsledek
19hydrogenuhličitan hořečnatý?CHelp Výsledek
20dihydrogenfosfornan hořečnatý?BHelp Výsledek
21Ca(H2PO4)2CHelp Výsledek
22FeMn(WO4)2CHelp Výsledek
23chlornan stříbrný?CHelp Výsledek
24NH4HMoO4BHelp Výsledek
25hydrogenfosforečnan hlinitý?CHelp Výsledek
26hexahydrát fosforečnanu amonno-nikelnatého?CHelp Výsledek
27dichroman draselný?CHelp Výsledek
28NH4H2WO4BHelp Výsledek
29arseničnan sodný?CHelp Výsledek
30tetrachroman draselný?BHelp Výsledek
31siřičitan hlinitý?CHelp Výsledek
32wolframan draselný?CHelp Výsledek
33Ca(HSO3)2BHelp Výsledek
34manganistan draselný?CHelp Výsledek
35molybdenan amonný?CHelp Výsledek
36křemičitan hlinitý?CHelp Výsledek
37(NH4)2W2O7BHelp Výsledek
38NH4NO2CHelp Výsledek
39diniobičnan zinečnatý?BHelp Výsledek
40NH4NO3CHelp Výsledek
41Ca(ClO)2CHelp Výsledek
42MgN2O2BHelp Výsledek
43Ca(ClO2)2CHelp Výsledek
44Ca(ClO3)2CHelp Výsledek
45(NH4)2FeO4CHelp Výsledek
46Na2Mo6O19BHelp Výsledek
47NH4H3P2O7AHelp Výsledek
48teluran hexadraselý?BHelp Výsledek
49(NH4)2H2V2O7AHelp Výsledek
50xeničelan tetrasodný?BHelp Výsledek
51Fe(H3Mo2O8)3AHelp Výsledek
52Al2SiO5BHelp Výsledek
53Ca3Si3O9AHelp Výsledek
54dikřemičitan diželeznatý?BHelp Výsledek
55dihydrogendifosforečnan amonný?AHelp Výsledek
56Pojmenujte: Ca2B6O11BHelp Výsledek
57dihydrogenhexaboritan zinečnatý?AHelp Výsledek
58Pojmenujte: Na3BO3BHelp Výsledek
59hydrogentetraboritan draselný?AHelp Výsledek
60disíran amonný?BHelp Výsledek
61KClOCHelp Výsledek
62NH4NO3CHelp Výsledek
63Mg3(PO4)2CHelp Výsledek
64hydrogenfosforečnan hlinitý?BHelp Výsledek
65KHSCHelp Výsledek
66chlornan hořečnatý?CHelp Výsledek
67fosforitan vápenatý?CHelp Výsledek
68hydrogenwolframan sodný?BHelp Výsledek
69dusitan amonný?CHelp Výsledek
70bromičnan měďnatý?CHelp Výsledek
71hydrogensulfid vápenatý?CHelp Výsledek
72dihydrogenvanadičnan amonný?BHelp Výsledek
73Na2SO3CHelp Výsledek
74Ca(NO2)2CHelp Výsledek
75pentahydrát síranu měďnatého?CHelp Výsledek
76Zn(H2PO3)2BHelp Výsledek
77Hg(ClO4)2CHelp Výsledek
78Mg3(PO4)2CHelp Výsledek
79hydrogenuhličitan hořečnatý?CHelp Výsledek
80dihydrogenfosfornan hořečnatý?BHelp Výsledek
81Ca(H2PO4)2CHelp Výsledek
82FeMn(WO4)2CHelp Výsledek
83chlornan stříbrný?CHelp Výsledek
84NH4HMoO4BHelp Výsledek
85hydrogenfosforečnan hlinitý?CHelp Výsledek
86hexahydrát fosforečnanu amonno-nikelnatého?CHelp Výsledek
87dichroman draselný?CHelp Výsledek
88NH4H2WO4BHelp Výsledek
89arseničnan sodný?CHelp Výsledek
90tetrachroman draselný?BHelp Výsledek
91siřičitan hlinitý?CHelp Výsledek
92wolframan draselný?CHelp Výsledek
93Ca(HSO3)2BHelp Výsledek
94manganistan draselný?CHelp Výsledek
95molybdenan amonný?CHelp Výsledek
96křemičitan hlinitý?CHelp Výsledek
97(NH4)2W2O7BHelp Výsledek
98NH4NO2CHelp Výsledek
99diniobičnan zinečnatý?BHelp Výsledek
100NH4NO3CHelp Výsledek
101Ca(ClO)2CHelp Výsledek
102MgN2O2BHelp Výsledek
103Ca(ClO2)2CHelp Výsledek
104Ca(ClO3)2CHelp Výsledek
105(NH4)2FeO4CHelp Výsledek
106Na2Mo6O19BHelp Výsledek
107NH4H3P2O7AHelp Výsledek
108teluran hexadraselý?BHelp Výsledek
109(NH4)2H2V2O7AHelp Výsledek
110xeničelan tetrasodný?BHelp Výsledek
111Fe(H3Mo2O8)3AHelp Výsledek
112Al2SiO5BHelp Výsledek
113Ca3Si3O9AHelp Výsledek
114dikřemičitan diželeznatý?BHelp Výsledek
115dihydrogendifosforečnan amonný?AHelp Výsledek
116Pojmenujte: Ca2B6O11BHelp Výsledek
117dihydrogenhexaboritan zinečnatý?AHelp Výsledek
118Pojmenujte: Na3BO3BHelp Výsledek
119hydrogentetraboritan draselný?AHelp Výsledek
120disíran amonný?BHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.E.Náhodný test

Otestujte si znalost názvosloví této lekce!F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!