Chemie krokem - 5.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
5.lekce - Kyseliny
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Bezkyslíkaté kyseliny jsou vodné roztoky binární sloučeniny vodíku.
Jejich názvy se tvoří slovem kyselina a příponou -ová k názvu odpovídající binární sloučeniny.

Název Vzorec Název Vzorec
kys.fluorovodíková HF kys.sirovodíková H2S
kys.chlorovodíková HCl kys.kyanovodíková HCN
kys.bromovodíková HBr kys.azidivodíková HN3
kys.jodovodíková HI kys.selenovodíková H2Se
(21)

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) jsou tříprvkové sloučeniny obecného vzorce HxAyOz, kde A je kyselinotvorný prvek.
Název je složen z podstatného jména kyselina a přídavného jména s koncovkou odpovídající ox.číslu kyselinotvorného prvku . Koncovky jsou jako u oxidů, ale v ženském rodu. Z názvu oxidu odtrhneme koncovku a nahradíme -á .

Oxidační číslo kyselina
I -ná
II -natá
III -itá
IV -ičitá
V -ičná, -ečná
VI -ová
VII -istá
VIII -ičelá

(22)

Příklad1: Jaký vzorec má kyselina bromičná?
= Kyselina bromičná je tvořena prvky HBrO.
Vodík má v oxokyselinách vždy ox.číslo +I a kyslík ox.číslo -II.
Brom má podle koncovky -ičná (-ičný) ox.číslo V.
Lze tedy vzorec kyseliny bromičné zatím vyjádřit: HIxBrVO-IIz
Součet kladných ox.čísel musí být sudý (aby je mohl záporný, sudý kyslík vyrovnat).
Není-li předponou určen počet vodíků, volíme nejmenší možný.
V našem případě bude x=1 a součet kladných ox.čísel bude 1.I + V = 6.
Pro počet kyslíků z musí platit z.(-II) = -6 a tedy z = 3 .
Výsledek:    kyselina bromičná má vzorec HBrO3

Příklad2: Určete název sloučeniny H2SiO3
= Ze značek prvků lze odvodit, že základ názvu bude kyselina křem... a koncovku přidáme podle ox.čísla křemíku.
Kyslík má oxidační číslo -II , vodík +I a ox.číslo křemíku označíme x:    HI2SixO-II3:
Pro ox.číslo x platí:     2.I + 1.x + 3.(-II) = 0
Odsud dostáváme x = 4. Křemík má tedy ox. číslo IV a kyselina bude mít koncovku -ičitá (oxid by měl -ičitý).
Výsledek:    H2SiO3 se nazývá kyselina křemičitá.

Jestliže prvek tvoří v témže oxidačním čísle několik oxokyselin s různým počtem vodíků, rozlišujeme je předponou hydrogen- s číslovkovou předponou, udávající počet vodíkových atomů v molekule kyseliny.
(23)


Příklad3: Určete název sloučeniny H3IO5
= Protože molekula obsahuje tři atomy vodíku, bude mít název předponu trihydrogen...
Ze značek prvků lze odvodit, že základ názvu bude kyselina trihydrogenjod... a koncovku přidáme podle ox.čísla jodu.
Kyslík má oxidační číslo -II , vodík +I a ox.číslo jodu označíme x:    HI3IxO-II5:
Pro ox.číslo x platí:     3.I + 1.x + 5.(-II) = 0
Odsud dostáváme x = 7. Jod má tedy ox. číslo VII a kyselina bude mít koncovku -istá.
Výsledek:    H3IO5 se nazývá kyselina trihydrogenjodistá

Příklad4: Jaký má vzorec má kyselina pentahydrogenjodistá?
= Předpona pentahydrogen udává 5 vodíků v molekule kyseliny.
Kyselina jodistá je tvořena prvky HIO, zatím tedy vzorec vypadá H5IO
Vodík má v oxokyselinách vždy ox.číslo +I a kyslík ox.číslo -II.
Jod má podle koncovky -istá ox.číslo VII. Doplníme ox.čísla do vzorce:
HI5IVIIO-IIz
Pro počet kyslíků z musí platit 5.I + VII + z.(-II) = 0 a tedy z = 6 .
Výsledek:    Kyselina pentahydrogenjodistá má vzorec H5IO6

Kyseliny s více atomy kyselinotvorného prvku A se stejným ox.číslem (isopolykyseliny) mají v názvu číslovkovou předponou udán počet těchto atomů.
Např. HPO3 i H3PO4 mají fosfor v ox.čísle +V. První (s minimálním počtem vodíků) nazýváme kyselina fosforečná a druhá je trihydrogenfosforečná.
(24)Příklad5: Určete název sloučeniny H5P3O10
= Protože molekula obsahuje tři atomy fosforu, bude základ názvu kyselina pentahydrogentrifosfor... a koncovku přidáme podle ox.čísla fosforu.
Kyslík má oxidační číslo -II , vodík +I a ox.číslo fosforu označíme x:    HI5Px3O-II10:
Pro ox.číslo x platí:     5.I + 3.x + 10.(-II) = 0
Odsud dostáváme x = 5. Fosfor má tedy ox. číslo V a kyselina bude mít koncovku -ečná.
Výsledek:    H5P3O10 se nazývá kyselina pentahydrogentrifosforečná

Příklad6: Jaký má vzorec má kyselina disiřičitá?.
= Předpona disiřičitá udává 2 atomy síry v molekule kyseliny.
Kyselina siřičitá je tvořena prvky HSO, zatím tedy vzorec vypadá HS2O
Vodík má v oxokyselinách vždy ox.číslo +I a kyslík ox.číslo -II.
Síra má podle koncovky -ičitá ox.číslo IV. Doplníme ox.čísla do vzorce:
HIxSIV2O-IIz
Součet kladných ox.čísel musí být sudý (aby je mohl záporný, sudý kyslík vyrovnat).
Není-li předponou určen počet vodíků, volíme nejmenší možný.
V našem případě bude x=2 a součet kladných ox.čísel bude 2.I + 2.IV = 10.
Pro počet kyslíků z musí platit z.(-II) = -10 a tedy z = 5 .
Výsledek:    Kyselina disiřičitá má vzorec H2S2O5


B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Jaký vzorec má kyselina chloritá?
      


Příklad 2:    Určete název sloučeniny H3PO4
      


Příklad 3:    Jaký má vzorec kyselina dichromová?
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1H2SeCHelp Výsledek
2HIOBHelp Výsledek
3H5P3O4AHelp Výsledek
4HBrO2BHelp Výsledek
5HClO3BHelp Výsledek
6HIO4BHelp Výsledek
7H2CO3BHelp Výsledek
8H2CrO4BHelp Výsledek
9H5Mn3O13AHelp Výsledek
10H2TeO2BHelp Výsledek
11H2OsO5BHelp Výsledek
12kyselina azidovodíková?BHelp Výsledek
13kyselina fluorovodíková?BHelp Výsledek
14H4P3O8AHelp Výsledek
15kyselina bromná?BHelp Výsledek
16kyselina chloritá?BHelp Výsledek
17kyselina jodičná?BHelp Výsledek
18kyselina chloristá?BHelp Výsledek
19H4B6O11AHelp Výsledek
20kyselina křemičitá?BHelp Výsledek
21kyselina selenová?BHelp Výsledek
22kyselina manganatá?BHelp Výsledek
23kyselina xenoničelá?BHelp Výsledek
24H5I3O13AHelp Výsledek
25kys.tetrahydrogendifosforečná?BHelp Výsledek
26kys.hexahydrogendiwolframová?BHelp Výsledek
27kyselina dichromová?BHelp Výsledek
28kys.disiřičitá?BHelp Výsledek
29kys.triarsenitá?AHelp Výsledek
30kys.trihydrogenjodistá?BHelp Výsledek
31kys.tetrahydrogenselenová?BHelp Výsledek
32kys.trihydrogenfosforečná?BHelp Výsledek
33kys.tetrahydrogenkřemičitá?BHelp Výsledek
34kys.didusná?AHelp Výsledek
35kys.trihydrogenarsenitá?BHelp Výsledek
36kys.trihydrogenfosforná?BHelp Výsledek
37H3NO2BHelp Výsledek
38H3NO3BHelp Výsledek
39kys.diwolframičitá?AHelp Výsledek
40H4SeO5BHelp Výsledek
41H3AsO4BHelp Výsledek
42H4TeO5BHelp Výsledek
43H5IO6BHelp Výsledek
44kys.hexamolybdenová?AHelp Výsledek
45H2S2O5BHelp Výsledek
46H2Mo2O7BHelp Výsledek
47H6Mo2O9BHelp Výsledek
48HICHelp Výsledek
49H4As2O7BHelp Výsledek
50kys.tetrachromová?AHelp Výsledek
51H2SeCHelp Výsledek
52HIOBHelp Výsledek
53H5P3O4AHelp Výsledek
54HBrO2BHelp Výsledek
55HClO3BHelp Výsledek
56HIO4BHelp Výsledek
57H2CO3BHelp Výsledek
58H2CrO4BHelp Výsledek
59H5Mn3O13AHelp Výsledek
60H2TeO2BHelp Výsledek
61H2OsO5BHelp Výsledek
62kyselina azidovodíková?BHelp Výsledek
63kyselina fluorovodíková?BHelp Výsledek
64H4P3O8AHelp Výsledek
65kyselina bromná?BHelp Výsledek
66kyselina chloritá?BHelp Výsledek
67kyselina jodičná?BHelp Výsledek
68kyselina chloristá?BHelp Výsledek
69H4B6O11AHelp Výsledek
70kyselina křemičitá?BHelp Výsledek
71kyselina selenová?BHelp Výsledek
72kyselina manganatá?BHelp Výsledek
73kyselina xenoničelá?BHelp Výsledek
74H5I3O13AHelp Výsledek
75kys.tetrahydrogendifosforečná?BHelp Výsledek
76kys.hexahydrogendiwolframová?BHelp Výsledek
77kyselina dichromová?BHelp Výsledek
78kys.disiřičitá?BHelp Výsledek
79kys.triarsenitá?AHelp Výsledek
80kys.trihydrogenjodistá?BHelp Výsledek
81kys.tetrahydrogenselenová?BHelp Výsledek
82kys.trihydrogenfosforečná?BHelp Výsledek
83kys.tetrahydrogenkřemičitá?BHelp Výsledek
84kys.didusná?AHelp Výsledek
85kys.trihydrogenarsenitá?BHelp Výsledek
86kys.trihydrogenfosforná?BHelp Výsledek
87H3NO2BHelp Výsledek
88H3NO3BHelp Výsledek
89kys.diwolframičitá?AHelp Výsledek
90H4SeO5BHelp Výsledek
91H3AsO4BHelp Výsledek
92H4TeO5BHelp Výsledek
93H5IO6BHelp Výsledek
94kys.hexamolybdenová?AHelp Výsledek
95H2S2O5BHelp Výsledek
96H2Mo2O7BHelp Výsledek
97H6Mo2O9BHelp Výsledek
98HICHelp Výsledek
99H4As2O7BHelp Výsledek
100kys.tetrachromová?AHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.E.Náhodný test

Otestujte si znalost názvosloví této lekce!F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!