Chemie krokem - 4.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
4.lekce - Sulfidy a další binární sloučeniny
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Sulfidy jsou binární sloučeniny síry, obsahující S-II. Mají obecný vzorec MrSs a jsou formální obdobou oxidů.
{13)

Příklad1: Jaký vzorec má sulfid kobaltitý?
= Síra má v sulfidech vždy oxidační číslo -II. Napíšeme tedy                S-II
Kobalt má podle koncovky -itý ox.číslo +III. Doplníme kobalt    CoIIIS-II
Podle křížového pravidla dostáváme CoIII2S-II3
Výsledek:    sulfid kobaltitý má vzorec Co2S3

Příklad2: Určete název sloučeniny SnS2
= Jde o sulfid cin ... a koncovku přidáme podle ox.čísla cínu.
Síra má oxidační číslo -II a ox.číslo cínu označíme x:    Snx1O-II2:
Pro ox.číslo x platí:     x.1 + (-II).2 = 0
Odsud dostáváme x = 4. Cín má tedy ox. číslo IV a název bude mít koncovku -ičitý.
Výsledek:    SnS2 se nazývá sulfid ciničitý.

Hydridy jsou dvouprvkové sloučeniny vodíku.
iontové hydridy (I.a II.skupina) mají názvy hydrid sodný NaH , hydrid vápenatý CaH2, které se tvoří pomocí ox.čísla kovu podobně jako u oxidů.
kovalentní hydridy (III.-VI.skupina) mají jednoslovný název odvozený od kmene mezinárodního názvu prvku a zakončení -an. AlH3 alan , BH3 boran , SiH4 silan , AsH3 arsan PH3 fosfan , SbH3 stiban , H2S sulfan , H2Se selan , H2Sn polysulfan.
Počet atomů vázaných s vodíkem vyjadřujeme číslovkovou předponou: B2H6 diboran , Si4H10 tetrasilan , B10H14 dekaboran.
obecné vzorce: III.sk. XH3 , IV.sk. XH4 , V.sk. XH3 , VI.sk. XH2 , VII.sk. XH
triviální názvy jsou přípustné u těchto hydridů:
H2O voda , H2O2 peroxid vodíku , NH3 amoniak , N2H4 hydrazin , HN3 azidovodík , HF fluorovodík , HCl chlorovodík , HBr bromovodík , HI jodovodík , HCN kyanovodík
kovové hydridy mají většinou proměnlivé složení a proto je pojmenováváme bez koncovky:
hydrid palladia , hydrid titanu apod.


(14)


Příklad3: Jaký má vzorec hydrid hlinitý?
= Hydridy obsahují H s ox.číslem -I. Napíšeme tedy                            H-I
Hliník má podle koncovky -itý ox.číslo +III. Doplníme hliník       AlIIIH-I
Podle křížového pravidla dostáváme AlIIIH-I3
Výsledek:    Hydrid hlinitý má vzorec AlH3

Z dalších binárních sloučenin uvádíme:
Peroxidy jsou binární sloučeniny kyslíku obsahují (O2)-II
Koncovka odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku. Např. Na2O2 - peroxid sodný, CaO2 - peroxid vápenatý.
Hyperoxidy jsou binární sloučeniny kyslíku obsahují (O2)-I
Koncovka odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku. Např. KO2 - hyperoxid draselný
Nitridy jsou binární sloučeniny dusíku obsahují N-III
Koncovka odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku. Např. Ca3N2 - nitrid vápenatý, BN - nitrid boritý.
Karbidy jsou binární sloučeniny uhlíku obsahují C-IV
Koncovka odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku. Např. CaC2 - karbid vápenatý, Al4C3 - karbid hlinitý.
Azidy jsou binární sloučeniny dusíku obsahují N3-I
Koncovka odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku. Např. AgN3 - azid stříbrný, Pb(N3)2 - azid olovnatý.
Pokud nelze určit ox.číslo druhého prvku, uvádíme přídavné jméno v 2.pádu, bez koncovky:
Např. Fe3C - karbid železa , Ni2N - nitrid boru
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)Příklad4: Jaký má vzorec nitrid zinečnatý?
= Nitridy obsahují skupinu N s ox.číslem -III. Napíšeme tedy        N-III
Zinek má podle koncovky -natý ox.číslo +II. Doplníme zinek       ZnIIN-III
Podle křížového pravidla dostáváme ZnII3N-III2
Výsledek:    Nitrid zinečnatý má vzorec Zn3N2

Příklad5: Určete název sloučeniny NaO2
= Na první pohled to může být oxid, peroxid nebo hyperoxid. Oxid to ale není, protože by ze vzorce NaxO-II2 vyplývalo, že ox.číslo sodíku je IV, což samozřejmě není možné (má vždy I).
Peroxid to také není - ox.číslo sodíku by podle vzorce Nax(O2)-II mělo být II (nelze).
Jedná se tedy o hyperoxid , protože ze vzorce Nax(O2)-I vyplývá, že ox.číslo sodíku je I, což je v pořadku a koncovka je -ný..
Výsledek:    NaO2 se nazývá hyperoxid sodný

Příklad6: Určete název sloučeniny Fe3C
= Jedná se o karbid. Základ názvu by mohl být karbid želez...
Zkusíme nejprve zjistit ox.číslo železa. Výpočtem vychází 4/3 , což samořejmě nelze.
Pokud vychází pro prvek nepřípustné ox.číslo, nepoužíváme v názvu koncovky, ale číselných předpon.
Název bude karbid triželeza.
Výsledek:    Fe3C se nazývá karbid triželeza

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Jaký vzorec má sulfid železitý?
      


Příklad 2:    Určete název sloučeniny ZnS
      


Příklad 3:    Jaký má vzorec stiban?
      


Příklad 4:    Jaký vzorec má nitrid hořečnatý?
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1SiH4CHelp Výsledek
2H2SeCHelp Výsledek
3AsH3CHelp Výsledek
4B10H14BHelp Výsledek
5HFCHelp Výsledek
6CaH2CHelp Výsledek
7LiHCHelp Výsledek
8HBrCHelp Výsledek
9B2H6BHelp Výsledek
10AlH3CHelp Výsledek
11NH3CHelp Výsledek
12azidovodík?BHelp Výsledek
13sulfan?CHelp Výsledek
14fosfan?CHelp Výsledek
15tetrasilan?BHelp Výsledek
16stiban?CHelp Výsledek
17chlorovodík?CHelp Výsledek
18jodovodík?CHelp Výsledek
19peroxid vodíku?CHelp Výsledek
20AgN3BHelp Výsledek
21hydrid sodný?CHelp Výsledek
22peroxid vodíku?CHelp Výsledek
23hydrid draselný?CHelp Výsledek
24sulfid titaničitý?CHelp Výsledek
25hyperoxid draselný?BHelp Výsledek
26As2S3CHelp Výsledek
27CoSCHelp Výsledek
28Cs2SCHelp Výsledek
29GeS2CHelp Výsledek
30N2H4BHelp Výsledek
31K2O2CHelp Výsledek
32K2SCHelp Výsledek
33peroxid lithný?CHelp Výsledek
34CdSCHelp Výsledek
35Pb3N2CHelp Výsledek
36difosfan?BHelp Výsledek
37Ti2S3CHelp Výsledek
38H2O2CHelp Výsledek
39SnS2CHelp Výsledek
40Ca3N2CHelp Výsledek
41azid sodný?BHelp Výsledek
42As2S5CHelp Výsledek
43CaC2CHelp Výsledek
44TeS3CHelp Výsledek
45CaO2CHelp Výsledek
46Mn2S7CHelp Výsledek
47Hg(N3)2BHelp Výsledek
48RuS4CHelp Výsledek
49sulfid sodný?CHelp Výsledek
50peroxid cesný?CHelp Výsledek
51sulfid barnatý?CHelp Výsledek
52nitrid barnatý?CHelp Výsledek
53sulfid galitý?CHelp Výsledek
54karbid křemičitý?CHelp Výsledek
55sulfid olovičitý?CHelp Výsledek
56azid měďnatý?BHelp Výsledek
57sulfid antimoničný?CHelp Výsledek
58peroxid zinečnatý?CHelp Výsledek
59sulfid molybdenový?CHelp Výsledek
60disilan?BHelp Výsledek
61sulfid hlinitý?CHelp Výsledek
62nitrid zinečnatý?CHelp Výsledek
63sulfid zinečnatý?CHelp Výsledek
64sulfid lithný?CHelp Výsledek
65karbid triželeza?BHelp Výsledek
66Fe4C3CHelp Výsledek
67peroxid hořečnatý?CHelp Výsledek
68Na2O2CHelp Výsledek
69SiH4CHelp Výsledek
70H2SeCHelp Výsledek
71AsH3CHelp Výsledek
72B10H14BHelp Výsledek
73HFCHelp Výsledek
74CaH2CHelp Výsledek
75LiHCHelp Výsledek
76HBrCHelp Výsledek
77B2H6BHelp Výsledek
78AlH3CHelp Výsledek
79NH3CHelp Výsledek
80azidovodík?BHelp Výsledek
81sulfan?CHelp Výsledek
82fosfan?CHelp Výsledek
83tetrasilan?BHelp Výsledek
84stiban?CHelp Výsledek
85chlorovodík?CHelp Výsledek
86jodovodík?CHelp Výsledek
87peroxid vodíku?CHelp Výsledek
88AgN3BHelp Výsledek
89hydrid sodný?CHelp Výsledek
90peroxid vodíku?CHelp Výsledek
91hydrid draselný?CHelp Výsledek
92sulfid titaničitý?CHelp Výsledek
93hyperoxid draselný?BHelp Výsledek
94As2S3CHelp Výsledek
95CoSCHelp Výsledek
96Cs2SCHelp Výsledek
97GeS2CHelp Výsledek
98N2H4BHelp Výsledek
99K2O2CHelp Výsledek
100K2SCHelp Výsledek
101peroxid lithný?CHelp Výsledek
102CdSCHelp Výsledek
103Pb3N2CHelp Výsledek
104difosfan?BHelp Výsledek
105Ti2S3CHelp Výsledek
106H2O2CHelp Výsledek
107SnS2CHelp Výsledek
108Ca3N2CHelp Výsledek
109azid sodný?BHelp Výsledek
110As2S5CHelp Výsledek
111CaC2CHelp Výsledek
112TeS3CHelp Výsledek
113CaO2CHelp Výsledek
114Mn2S7CHelp Výsledek
115Hg(N3)2BHelp Výsledek
116RuS4CHelp Výsledek
117sulfid sodný?CHelp Výsledek
118peroxid cesný?CHelp Výsledek
119sulfid barnatý?CHelp Výsledek
120nitrid barnatý?CHelp Výsledek
121sulfid galitý?CHelp Výsledek
122karbid křemičitý?CHelp Výsledek
123sulfid olovičitý?CHelp Výsledek
124azid měďnatý?BHelp Výsledek
125sulfid antimoničný?CHelp Výsledek
126peroxid zinečnatý?CHelp Výsledek
127sulfid molybdenový?CHelp Výsledek
128disilan?BHelp Výsledek
129sulfid hlinitý?CHelp Výsledek
130nitrid zinečnatý?CHelp Výsledek
131sulfid zinečnatý?CHelp Výsledek
132sulfid lithný?CHelp Výsledek
133karbid triželeza?BHelp Výsledek
134Fe4C3CHelp Výsledek
135peroxid hořečnatý?CHelp Výsledek
136Na2O2CHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.E.Náhodný test

Otestujte si znalost názvosloví této lekce!F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!