Kultura, umění ...

Návrat  
FRANTIŠEK PREISS Kateřina Boháčová  

FRANTIŠEK PREISS (kolem 1660–1712)
Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech

Národní galerie v Praze / Sbírka starého umění
19. 8. – 20. 11. 2005  
Klášter sv. Jiří, výstavní síň 1. patra

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Národní galerie v Praze děkuje Mgr. Liboru Šturcovi, správci uměleckých sbírek a fondů Královské kanonie premonstrátů na Strahově, za příkladnou spolupráci. Kompletní restaurování hlavního oltáře klášterního kostela v Doksanech probíhalo v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Za květinovou výzdobu děkujeme Správě Pražského hradu.

Kurátor a editor katalogu: Tomáš Hladík
Grafické řešení výstavy: Pavel Bosák
Výstavní prvky: Jaroslav Veber
Osvětlení: Václav Kubela
Doprovodné programy k výstavě: Lektorské oddělení Sbírky starého umění, Jana Klímová
Grafická úprava tiskovin: Jan Zachariáš
Veškeré práce provedl kolektiv restaurátorů pod vedením akad. mal. RNDr. Mileny Nečáskové: akad. mal. Č. Abadžieva, K. Artouni, Z. Kafková, A. Krahulíková, A. Moravcová, M. Molová, P. Nedbalová, A. Temenugová, N. Březinová, J. Kořenek, M. Marschal, J. Ronovský a F. Kratochvíl. Laboratorní analýzy provedla D. Pechová.

Vstupné: 40 Kč plné / 20 Kč snížené

Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny
Finanční partner lektorských oddělení Národní galerie v Praze: HVB Bank
Partneři: Classic FM, ČRo 3 - Vltava, Prague Best

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Odborné přednášky
15. 9. v 16.30
František Preiss a pražské sochařství vrcholného baroka – T. Hladík, kurátor výstavy
13. 10. v 16.30
Restaurování hlavního oltáře klášterního kostela v Doksanech – M. Nečásková, restaurátorka

Komentované prohlídky výstavy
16. 10. ve 14.00
20. 11. ve 14.00
Pro skupiny od 5 osob komentované prohlídky na objednání, cena 200 Kč + vstupné.

Programy pro školní a zájmové skupiny (pro MŠ a ZŠ s výtvarnou dílnou)
U mistra řezbáře – o technice umění řezbářského
Svatí v Doksanech – o svatém Václavovi, Vojtěchovi, Vítovi a dalších

Dílny pro děti – rezervace nutná
23. 10. ve 14.30 U mistra řezbáře
13. 11. ve 14.30 Povídání o svatém Václavovi

Program ke Dnům evropského dědictví
18. 9. ve 14.00
F. Preiss – restaurované řezby z kostela Narození P. Marie v Doksanech – komentovaná prohlídka výstavy, paralelně probíhá dílna pro děti Otisky historie
a interaktivní program Příběh umělce

A něco navíc
Kdybych byl štafírem... – omalovánky a hádanky pro děti – k vyzvednutí v pokladně

Informace a rezervace pořadů:
Lektorské oddělení SSU, tel.: 257 535 832, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

Klášter sv. Jiří
Jiřské nám. 33, Praha 1 - Hrad
Otevřeno denně 9– 17 hod.

Sochařská výzdoba hlavního oltáře baziliky Narození Panny Marie v Doksanech představuje vynikající ukázku Preissova malebně rozevlátého a osobitě vyhraněného stylu, který už plně náleží vrcholnému baroku. Figurální řezby nového retáblu si objednal doksanský probošt Bruno Matyáš Kunovský, který zároveň pověřil malíře Petra Brandla realizací ústředního plátna Narození P. Marie a také oválného obrazu s Nanebevzetím P. Marie, určeného do nástavce budoucího oltáře. Podle dobové uzance připravil sochař pro objednavatele ukázkový model (nesl také dnes ztracené malované skici Brandlových obrazů), v němž navrhl celkové architektonické řešení i barevné pojednání velkého retáblu, a v podrobně vyřezaných soškách rozvrhl jednotlivé postoje, gesta i drapériové vzorce figur světců. Naopak na modelu nenajdeme sochy obou zemských patronů sv. Víta a sv. Václava, v Doksanech usazené nad postranními vstupy za oltář. Mezi jeho vysoké sloupy umístil hradčanský mistr silně nadživotní řezby sv. Augustina, jehož řeholí se premonstrátky řídily, a sv. Norberta, zakladatele řádu. Na římsu nástavce potom přišly sochy sv. Vojtěcha a sv. Bruna, na jeho velké voluty prostorově bohatě rozvinuté andělské zjevy, přidržující Brandlův obraz Assumpty, na který upozorňují diváka. Mohutnou portálovou architekturu oltáře korunoval Preiss řezbářsky brilantní skupinou Nejsvětější Trojice obklopenou andílky. Dokončené velkolepé dílo, vyznačující se překvapivým dynamismem a citlivostí ke světlu, vysvětil 22. srpna 1703 strahovský opat Vít Seipel. Kompletní restaurování hlavního oltáře v Doksanech probíhalo v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek za rozhodující finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Během široce založeného podniku, realizovaného v letech 2001 až 2005 početným kolektivem restaurátorek a restaurátorů, vedených akad. malířkou Milenou Nečáskovou, byla rehabilitována vrcholně barokní podoba celého díla. Detailní průzkum užitých technologií přinesl nová zjištění, osvětlující řemeslné postupy zavedené v prostředí hradčanské dílny. Nové poznatky potvrdily správnost tradičního připsání doksanské realizace a přispěly k prohloubení dosavadních znalostí umělcovy zralé tvorby. Při pozorné prohlídce restaurovaných soch z Doksan se nám vybaví hodnocení mladší speciální literatury, podle které byl František Preiss nejvýznamnější domácí sochařskou osobností před vystoupením Matyáše Bernarda Brauna. Současná výstava v Klášteře sv. Jiří, připravená ve spolupráci Národní galerie v Praze a Královské kanonie premonstrátů na Strahově, pokračuje v praxi tzv. pracovních výstav Sbírky starého umění NG, představujících nejširší veřejnosti aktuální výsledky současné restaurátorské praxe.

Návrat