Fyzika ...
1.kolo
1.úkol
Který z voltmetrů ukáže největší napětí a který nejmenší (odpory voltmetrů jsou velmi velké).

Vyberte správnou odpověď:

největší V3, nejmenší V2
největší V3, nejmenší V1
největší V2, nejmenší V1
záleží to na hodnotě odporů R1,R2,R3.

 

2.úkol
Jak se změní perioda harmonického kmitavého pohybu, jestliže k pružině místo měděné kuličky připevníme hliníkovou kuličku o témže průměru? Hustota mědi je 8930 kg m-3, hustota hlin9ku 2700 kg m-3. Vypočtěte poměr T1:T2 na jedno desetinné místo.
Napište poměr na jedno des.místo: (např. 4,2) :  

 

3.úkol
Automobil o hmotnosti m pohybující se rychlostí v může na vodorovné silnici projet beze smyku zatáčkou o poloměru r (f je součinitel smykového tření), jestliže:

Vyberte správnou odpověď:

mv2 / 2 > mgf
mv2 / r > mgf
mv2 / r < mgf
mv2f / r < mv2/2


Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!