Chemie ...

Řešení 10.kola (minulého škol.roku)

1.úkol

Brombenzen lze připravit:

Vyberte správnou odpověď: 

   reakcí fenolu s bromem za přitomnosti katalyzátoru
   katalytickou reakcí benzenu s bromem
   reakcí fenolu s bromovodíkem bez katalyzátoru
   reakcí fenolu s bromovodíkem v přítomnosti katalyzátoru

 

2.úkol

Srovnáme-li bílkoviny a nukleové kyseliny, můžeme o nich říci:

Vyberte správný výsledek:

bílkoviny jsou chemicky pestřejší
zatímco bíkoviny jsou polymery aminokyselin, nukleové kyseliny jsou polymery bazí
nukleové kyseliny na rozdíl od bílkovin nemají sekundární strukturu
bílkoviny mají větší molekuly

 

3.úkol

Mangananový anion v kyselém prostředí rychle disproporcionuje. Doplňte chybějíci údaje do následujícího schématu:
3 ...... + 4 ...... --------> 2 MnO4- + ...... + ......

Vyberte správné tvrzení:

anoin mangananový má vzorec MnO43-
mangananový anion disproporcionuje na anion manganistanový a kation manganatý
reakcí vznikají tři moly vody
reakcí vzniká i jeden mol oxidu manganičitého