Ukázka ...

Proč zrovna já Portál  
Učitelé a nadrµování
Tady to máte, páni učitelé! ®áci vás přistihli při věci, která se nikdy nedělá ani z legrace: neměříte v±em stejně, protoµe máte své oblíbence, a to je protivné a ostudné. Je to tak, milí µáci? A teď budeme chvíli přemý±let, protoµe tak důleµitou věc nelze brát na lehkou váhu. Nechceme ani procesy, ani probouzet zá±», ani zahájit hon na čarodějnice (a čaroděje). Stačí totiµ jenom trocha čestnosti a upřímnosti.
Máte slovo
Obvinění bylo vzneseno. Ale kdyµ chceme někoho obµalovat, musíme si být svými slovy jisti, abychom neriskovali své vlastní dobré jméno a neudělali ze sebe hlupáky. A tak se ptáme: Jste si opravdu jistí, µe učitelé někomu nadrµují? Nebude to jen dojem, který ve vás vyvolaly kdovíjaké důvody?
Jirka vypráví: "To tedy nevím, ale ná± učitel zkou±í Petra, jenom kdyµ se na±rotil, a nikdy nenapomene Pavla, ale pokaµdé sjede mě, µe nedávám pozor." Je to projev zvráceného sadismu? Ale kdepak! Proberme slova na±eho kamaráda slovo za slovem: 1. Petr bude pravděpodobně připravený pokaµdé. Proto ho učitel nikdy nenachytá na hru±kách. 2. Je moµné, µe Pavel nikdy napomenout nepotřebuje, protoµe nevyru±uje... nebo to dělá tak, µe si ho učitel nev±imne. 3. Nenapadlo vás nikdy, µe učitel µáka napomíná, aby dával pozor, protoµe touµí po jeho pozornosti a chce, aby µákovi učení ±lo a aby mu chození do ±koly dalo něco do µivota?
Učitelé
Kaµdé slovo i čin si lze vykládat mnoha způsoby. To jste sami dobře viděli. Kdyµ vás učitel napomene nebo kdyµ na vás zakřičí, jak se stalo zmíněnému µákovi, není to projev sadistické touhy být va±í noční můrou nebo předmětem va±í nenávisti (co by z toho asi měl?). Vět±inou se tak z vás snaµí vytáhnout to nejlep±í, co ve vás je. Ze v±ech sil se totiµ snaµí vám v±típit lásku k literatuře, umění a vědám. A kdyµ si v±imne, µe si pod lavicí čtete časopis nebo lakujete nehty namísto toho, abyste poslouchali výklad Máchova Máje, začne to v něm vřít a vybuchne. A co oblíbenci? Podle vás za to můµou va±i vychytralí spoluµáci, kteří učitelům podlézají, a učitelé, kterým se to líbí. A co kdyµ se jedná o určitou strategii učitele, který chce kaµdému dát, co mu patří ­ pochvalu tomu, kdo je pilný, a poznámku tomu, kdo si při vyučování hraje atd.? Zkuste se nad tím zamyslet. Mohlo by to být i tak. Mohlo.
Ale...
Ale kdyµ máte skutečně důkazy, µe učitelé někomu nadrµují (dítěti kamaráda svého kamaráda, vnoučeti bratrance své přítelkyně) a toto nadrµování má nějaké závaµné konkrétní projevy, je na vás, abyste zasáhli. Ne tím, µe poletíte za ředitelem (pokud se nepřihodilo něco skandálního). Dá se to zařídit i jinak ­ tím, µe s ním promluvíte. Zkuste se učitele zeptat, proč dal právě takové známky nebo poznámky. Nechte si od něj vysvětlit důvody jeho chování, jeho mlčení nebo nadměrné pozornosti k tomu či onomu µáku. Jak se říká, vyloµte karty na stůl. Dejte učiteli najevo, µe ve vás chování, kterému nerozumíte, probouzí obavy a µe vás také trochu rozčiluje. Rozumný učitel vám v±echno vysvětlí a nebude se rozhovoru bát. Ochotně vás vyslechne a odpoví vám. Ale některý učitel se také můµe uzavřít a najeµit je±tě víc. V takovém případě se obra»te na učitele, kterému důvěřujete, nebo na jeho nadřízeného, a v±echno se vyře±í.
Nezapomínejte,µe...
Předev±ím musíte být upřímní. Vµdycky a ve v±em, v kaµdé otázce i tvrzení. Pak vás bude učitel respektovat a budete se moci dorozumět. Je±tě něco: Moµná vám to bude připadat zvlá±tní, ale učitelé nejsou vetřelci z vesmíru, s nimiµ je třeba bojovat. Naopak v nich můµete mít skvělé přátele (ano, čtete dobře), které můµete dál poznávat a učit si jich váµit. Mohou být va±imi cennými spojenci, kteří se s vámi můµou podělit s spoustu znalostí. Ale jsou to také, a předev±ím, lidské bytosti. Proč bychom jim měli upírat právo na omyl a na různé náklonnosti, jaké mají v±ichni smrtelníci? A jestli to přeµenou, musíte jim pomáhat, aby svou profesi µili správně. Do ±koly se chodí učit i učitelé!

Minitest - Učitel to přehání

Za±krtni svou odpověď a sečti celkový počet dosaµených bodů.

1.Přehání to:
a)Někomu nadrµuje.
b)Je moc přísný.
c)Napomíná mě, kdyµ si s někým povídám.

2.Proč to dělá?
a)Protoµe je "mimo".
b)Protoµe je ±patný.
c)Zeptáme se ho.

3.Jak ho přimět, aby toho nechal?
a)Poµádáme ho o vysvětlení.
b)Řekneme to jinému učiteli.
c)Budeme stávkovat.

4.Ideální učitel:
a)dává v±em dobré známky
b)moc "neotravuje"
c)je přísný, ale čestný.

A

1

2

3

4

A

4

7

10

4

B

10

4

7

7

C

7

10

4

10


Vyhodnocení:

Do 20 bodů:
No, učitelé nepatří mezi tvé oblíbence. Ale opravdu má± ke své antipatii důvod? Učitelé ti můµou pomáhat v růstu. Zkus s nimi mluvit a moµná změní± názor.

Od 21 do 30 bodů:
Učitele, který někomu nadrµuje, prostě nemůµe± vystát (to je jen dobře). Zkus ten problém vyře±it a promluv si s ním. Myslí±, µe to bude těµké? Ne. Jestli k němu bude± přistupovat s respektem a dobře v±echno, co chce± říct, odůvodní±, vyslechne tě.

Od 31 bodů:
Ví±, µe vztah s učiteli je zaloµený na vzájemné úctě. Nikdy na to nezapomínej. S upřímností, slu±ností a čestností dojde± nejdál a v±echno se vyře±í tím nejlep±ím způsobem.

(ukázka je z knihy Proč zrovna já, broµ., 136s., 165 Kč, vydalo nakladatelství Portál, 2002)